SẮT

Thép Pomina phi 32

Thép Pomina phi 32

Thép Pomina phi 32 - Cung cấp Thép Pomina  Ø 32 giá tốt   - Mã sản phẩm: TPMN 32 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889  Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép Pomina phi 28

Thép Pomina phi 28

Thép Pomina phi 28 - Cung cấp Thép Pomina  Ø 28 giá tốt   - Mã sản phẩm: TPMN 28 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889  Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép Pomina phi 25

Thép Pomina phi 25

Thép Pomina phi 25 - Cung cấp Thép Pomina Ø 25 giá tốt - Mã sản phẩm: TPMN 25 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889 Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép Pomina phi 22

Thép Pomina phi 22

Thép Pomina phi 22 - Cung cấp Thép Pomina Ø 22 giá tốt - Mã sản phẩm: TPMN 22 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889 Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép Pomina phi 20

Thép Pomina phi 20

Thép Pomina phi 20 - Cung cấp Thép Pomina Ø 20 giá tốt - Mã sản phẩm: TPMN 20 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889 Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép Pomina phi 18 

Thép Pomina phi 18 

Thép Pomina phi 18 - Cung cấp Thép Pomina  Ø 18 giá tốt   - Mã sản phẩm: TPMN 18 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889  Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép Pomina phi 16 

Thép Pomina phi 16 

Thép Pomina phi 16 - Cung cấp Thép Pomina  Ø 16 giá tốt   - Mã sản phẩm: TPMN 16 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889  Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép Pomina phi 14

Thép Pomina phi 14

Thép Pomina phi 14 - Cung cấp Thép Pomina  Ø 14 giá tốt   - Mã sản phẩm: TPMN14 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889  Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép Pomina phi 12

Thép Pomina phi 12

Thép Pomina phi 12 - Cung cấp Thép Pomina  Ø 12 giá tốt   - Mã sản phẩm: TPMN12 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889  Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép Pomina phi 10

Thép Pomina phi 10

Thép Pomina phi 10 - Cung cấp Thép Pomina  Ø 10 giá tốt   - Mã sản phẩm: TPMN10 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889  Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép cuộn Pomina phi 8 

Thép cuộn Pomina phi 8 

Thép cuộn Pomina phi 8 - Cung cấp Thép cuộn Pomina  Ø 8 giá tốt   - Mã sản phẩm: TCPMN8 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889  Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép cuộn Pomina phi 6

Thép cuộn Pomina phi 6

Thép cuộn Pomina phi 6 - Cung cấp Thép cuộn Pomina  Ø 6 giá tốt   - Mã sản phẩm: TCPMN6 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889  Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép cuộn phi 6  Việt Nhật

Thép cuộn phi 6 Việt Nhật

Thép cuộn phi 6 Việt Nhật – Cung cấp thép cuộn phi 6 Việt Nhật Sắt Cuộn Phi 6 - 10 ( Thép cuộn Ø 6 ) tiểu chuẩn : TCP6VN Liên hệ mua hàng : 0982 676 889 Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn )

Giá: Liên hệ

Thép cuộn phi 8  Việt Nhật

Thép cuộn phi 8 Việt Nhật

Thép cuộn phi 8 Việt Nhật – Cung cấp thép cuộn phi 8 Việt Nhật - Sắt Cuộn Phi 8 - 6 - 10 ( Thép cuộn Ø 8 ) - tiểu chuẩn : TCP8VN - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889  Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép cuộn phi 10  Việt Nhật

Thép cuộn phi 10  Việt Nhật

Thép cuộn phi 10 Việt Nhật – Cung cấp thép cuộn phi 10 Việt Nhật - Sắt Cuộn Phi 6 - 8 - 10 ( Thép cuộn Ø 10 ) - tiểu chuẩn : TCP10VN - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889  Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép Việt Nhật phi 10

Thép Việt Nhật phi 10

Thép Việt Nhật phi 10 - Cung cấp thép Việt Nhật  Ø 10  giá tốt   - Mã sản phẩm: TVNP10 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889  Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép Việt Nhật phi 12

Thép Việt Nhật phi 12

Thép Việt Nhật phi 12 - Cung cấp thép Việt Nhật Ø 12 giá tốt - Mã sản phẩm: TVNP12 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889 Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép Việt Nhật phi 14 

Thép Việt Nhật phi 14 

Thép Việt Nhật phi 14 - Cung cấp thép Việt Nhật  Ø 14giá tốt   - Mã sản phẩm: TVNP14 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889  Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép Việt Nhật phi 16

Thép Việt Nhật phi 16

Thép Việt Nhật phi 16 - Cung cấp thép Việt Nhật Ø 16 giá tốt - Mã sản phẩm: TVNP16 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889 Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ

Thép Việt Nhật phi 18

Thép Việt Nhật phi 18

Thép Việt Nhật phi 18 - Cung cấp thép Việt Nhật Ø 18 giá tốt - Mã sản phẩm: TVNP18 - Liên hệ mua hàng : 0982 676 889 Mr.Tuấn ( vlxd thanh thanh tuấn ) - Địa chỉ: Trong Bãi Xe 1B Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

Giá: Liên hệ