Gạch 2 Lỗ

Gạch tuynel vin Đồng nai 40 x cao 80 x dài 180
Gạch đinh 8x18 - ( gạch Quốc toàn )
 Gạch đinh 9x19 ( gạch Quốc toàn )
Gạch thành tâm (gạch hai lỗ)