Cát Bê Tông

Cát Tân Ba (sông Đồng Nai )
Cát Bê Tông vàng